(Akhisar Belediyesi)’nden TASARIM FİKİR YARIŞMASI

Akhisar Belediyesi tarafından “Kentsel Belleğin İzleri Üzerinden Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Yakın Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması” ilan edildi.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Bu yarışma Akhisar Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23’üncü maddesi ile “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest ve tek aşamalı ulusal mimarlık ve kentsel tasarım fikir yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Amacı

“Kentsel Belleğin İzleri Üzerinden Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması” ile Akhisar kent merkezinde yer alan Eski Belediye Binası, Merkez Cami, Eski Kız Meslek Lisesi, Tarihi Park Sinemasının belirlediği açık alanlar ile halen kullanım dışı olan Eski Belediye binasının kentsel ve kamusal kullanım senaryolarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kentsel bellekte önemli bir mekânsal işaret noktası olarak yer edinen ve kentsel sit alanı içerisinde konumlanan bu alanda, kamusal açık, yarı açık, kapalı mekânlar kurgulanması yoluyla alanın tarihsel bilgisinin kentli bilincine taşınması, kentin yaşanabilirlik parametrelerinin arttırılmasına katkı sağlanması, sosyokültürel ve ticari kullanım biçimlerinin etkinleştirilmesi beklenmektedir. Bu bağlamda özgün, nitelikli, ekonomik ve uygulanabilir mimari ve kentsel yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması, tüm sosyal katmanların kullanımını gözeten, doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve tasarım anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin belirlenmesi, güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların ulusal rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması hedeflenmektedir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Akhisar tarihsel anlamda çok katmanlı bir kent yapısına sahip olup yarışma alanı da bu katmanların üzerinde yer almaktadır. Şartname ekinde yer alan krokide sınırları belirtilen yarışmaya konu alan, yaklaşık 20.000 mbüyüklükte olup yürürlükteki imar planında “Ticaret Alanı”, “Dini Tesis Alanı”, “Ortaöğretim Tesis Alanı”, “Kültürel Tesis Alanı”, “Otopark ve Yeraltı Otoparkı” olarak belirtilmektedir. Yarışma kapsamında proje senaryosuna göre geliştirilen gereksinim programına uygun olarak Eski Belediye Binasının yer aldığı 172 ada 1 parsel ve ticari fonksiyonların yer aldığı 173 ada 1 parsellere ilişkin imar planı kararlarının yarışma sonrasında elde edilen fikir projesi kapsamında imar planı tadilatına konu olabileceği dikkate alınmalıdır. Bu çerçevede, söz konusu parseller üzerindeki mevcut yapıların kentsel bellekteki durumu gözetilerek ele alınmalı ve çevresinde yer alan diğer yapılar ve kamusal açık mekânlar ile birlikte kurgulanmalıdır. Merkez parkın bir parçası konumunda yer alan ve yarışma alanı sınırları içerisinde kalan ve imar planında “Otopark ve Yeraltı Otoparkı” kararı getirilen alan, alan bütünündeki ulaşım ve kullanım ilişkileri bağlamında ele alınarak mevcut hacmi içerisinde 100 araç kapasiteli yeraltı otoparkı olarak yeniden tasarlanmalıdır.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:

Adı: Akhisar Belediyesi
Adresi: İnönü Mahallesi 15 Sokak No:59/A Akhisar MANİSA
Telefon numarası: (0236) 413 59 91
Faks: (0236) 414 35 14
İnternet adresi: akhisar.bel.tr
Elektronik posta adresi: yarisma@akhisar.bel.tr
Yarışma adresi: yarisma.akhisar.bel.tr
Banka bilgisi: Halk Bankası Akhisar Şubesi
Hesap Numarası: 0563-07000024
IBAN Numarası: TR91 0001 2009 5630 0007 0000 24

 Yarışma Takvimi:

Yarışma İlanı: 28 Kasım 2018 Çarşamba
Soru sormak için son tarih: 21 Aralık 2018 Cuma
Cevapların ilanı: 25 Aralık 2018 Salı
Projelerin Teslimi: 1 Şubat 2019 Cuma
Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi: 4 Şubat 2019 Pazartesi
Jüri çalışması başlangıcı: 8 Şubat 2019 Cuma
Kolokyum: Daha sonra duyurulacaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları:

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Yarışmaya, en az bir mimar, bir şehir plancısı ve bir peyzaj mimarı bulundurmak koşulu ile TMMOB ilgili odalarına kayıtlı üyelerden oluşan ekipler katılabilir. İdare ile ilişkilerin yürütülmesi ile sınırlı olmak üzere ekip üyelerinden birinin ekip temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Yarışmacıların;

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası) üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak,
 • Jüri üyelerini ve raportörlerini belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek), raportörler ve yarışmayı açan idare adına çalışan danışmanlar ile bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmış olmamak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını Kentsel Belleğin İzleri Üzerinden Akhisar Eski Belediye Meydanı ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması” Şartname Bedeli” açıklaması ile 100 TL (Yüz Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına ya da elden Akhisar Belediyesi Tahsilat veznelerine isim bilgisi ile yatıracaklardır. Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. Yarışma şartnamesi almak için son tarih, yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.

 Jüri Üyeleri ve Raportörler

 Danışman Jüri Üyeleri:

 • Salih Hızlı (Akhisar Belediye Başkanı)
 • Adnan Kazmaoğlu (Mimar)
 • Prof. Dr. Mine Zeren (Mimar)
 • Azmi Açıkdil (Mimar)
 • Mehmet Çelik (İnş. Müh.)

Asli Jüri Üyeleri:

 • Prof. Dr. A. Emel Göksu (Şehir Plancısı)
 • Prof. Dr. Ayhan Usta (Mimar)
 • Doç. Dr. Deniz Dokgöz (Mimar) (Jüri Başkanı)
 • Dr. Seçkin Kutucu (Mimar)
 • Arzu Kutkam Nuhoğlu (Peyzaj Yüksek Mimarı)

 Yedek Jüri Üyeleri:

 • Doç. Dr. Evren Erdin (Şehir Plancısı)
 • Emre Torbaoğlu  (Yüksek Mimar)Defne Akşin Akyol (Peyzaj Yüksek Mimarı)

Raportörler:

 • Nergiz Hızlı  (Mimar)
 • D. Nur Akdere  (Mimar)
 • Kübra Taşköprü (Yüksek Şehir Plancısı)

Raportör Yardımcıları:

 • Demet Uyar  (Mimar)
 • Kürşat Yılmaz  (Mimar)

 Ödüller ve Ödeme Şekli:

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

 • 1.Ödül:            60.000,00_ TL
 • 2.Ödül:            40.000,00_ TL
 • 3.Ödül:            25.000,00_ TL
 • 1. Mansiyon:   10.000,00_ TL
 • 2. Mansiyon:   10.000,00_ TL
 • 3. Mansiyon:   10.000,00_ TL
 • 4. Mansiyon:   10.000,00_ TL
 • 5. Mansiyon:   10.000,00_ TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine göre net olarak ödenir. Ödemeler banka hesabına yapılacaktır.

 Yarışma şartname ve eklerine, ilgili idare ile iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.