(TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi “Konut Kurultayı” Çevrim İçi Gerçekleşiyor!

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 5-6 Ocak 2022 tarihlerinde mimar C. Sami Yılmaztürk anısına çevrim içi “Konut Kurultayı”nı düzenleniyor. Etkinlik, “Türkiye’de Konut/Barınma hakkı ışığında konut krizi ve mücadelesinin değerlendirilmesi ve yeni yaklaşımlar” başlığı altında tüm ilgililerin katılabileceği çevrim içi forumla sona erecek.


(TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi “Konut Kurultayı”

Oturum Başkanları: Pelin Pınar Giritlioğlu, Gülşen Kılıçreis Özaydın, Alper Ünlü
Konuşmacılar:
Esin Köymen, İzzettin Önder, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Sıla Demirörs, Melih Yeşilbağ, Havva Ezgi Doğru, Fuat Ercan, Kumru Çılgın Çalış, Özgür Bingöl, Ayşegül Cankat, Derin Öncel, Gerard van Bortel, Candan Çınar Çıtak, Serkan Öngel, Aysel Can Ekşi, Simlâ Sunay, Berat Çelikoğlu
Tarih: 5 Ocak 2022 Çarşamba, 6 Ocak 2022 Perşembe
Katılım: Ücretsiz, Kayıt gerekli
Yer: Çevrim içi, mimarist.tv, Zoom


(TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi,“Konut Kurultayı” etkinliğini şöyle açıklıyor:

“Ülkemizde yaşanılan ağır ekonomik kriz ve bu krizi daha da derinleştiren pandemi koşulları, esasen dar gelirli ve dezavantajlı gruplar için sorun teşkil eden elverişli konuta erişim sorununu yadsınamaz bir şekilde konut krizine dönüştürmüş durumdadır. Dünya Konut Fiyat Endeksi üzerinden bakıldığında, son yıllarda ülkemizdeki satılık konut ve kira fiyatlarının muazzam bir artışla ilk sırada bulunduğu, temel insanlık hakkı olan barınma ihtiyacının karşılanmasının aracı olan konutun gerek devlet gerekse kullanıcılar açısından ekonomik bir yatırım aracına dönüştürüldüğü görülmektedir.

Ayrıca, bilindiği gibi tüm dünyada 1,8 milyardan fazla insanın yeterli barınma hakkından yoksun olduğu, 2030 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 40’ının, istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişim için bir ön koşul olan yeterli konut erişimine ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.

Tüm insanların yeterli barınma hakkına sahip olması gerekliliğini ve mesleğimizin bu konuda önemli bir iyileştirici rolü bulunması ilke edinen Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından 2021 yılının teması ‘Sağlıklı Bir Dünya İçin Temiz Çevre’ olarak belirlenmiştir.  UIA, bu temayla ‘Barınma, Kamusal Alanlar ve İklim Değişikliği’ başlığında üç temel alana odaklanmıştır.

Bu tespitlerden hareketle sevgili meslektaşımız C. Sami Yılmaztürk anısına düzenleyeceğimiz ‘Konut Kurultayı’nı, konut sorununun çözümü için krize yol açan mevcut ekonomik ve politik  yaklaşımları, farklı konut hallerini, konut tasarım ve üretim süreçlerini, herkesin konut hakkı bağlamında konuta erişilebilirlik sorunları nedenleri ve sürecin işleyişini farklı boyutları ile irdelemek, çözümlemek ve yeni çözümlere ulaşabilmek için disiplinler arası bir ortak bir buluşma gerçekleştirmek amacıyla düzenlemiş bulunuyoruz.”

Zoom üzerinden gerçekleştirilecek olan kurultay, mimarist.tv’den de canlı olarak yayınlanacaktır.


Etkinlik Programı

1. Gün

10.00 – 10.15
Açılış Oturumu | Esin Köymen
, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Tematik sunuş: Konutun Ekonomi Politiği | İzzettin Önder, Boğaziçi Üniversitesi

1.Oturum | Konut Sorununun Eleştirel Ekonomi Politiği
10.45 – 13.20

Oturum Başkanı | Pelin Pınar Giritlioğlu, İstanbul Üniversitesi

Konut Hakkından Konut Mücadelesine Bakmak | Cihan Uzunçarşılı Baysal  

Türkiye’de Konutun Kendine Özgü Nitelikleri (Dünya Örnekleri ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme) | Sıla Demirörs, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Toprağa Dayalı Birikimde Konut; Türkiye örneği | Melih Yeşilbağ, Ankara Üniversitesi

Devlet-Konut İlişkisini TOKİ Üzerinden Okumak | Havva Ezgi Doğru, Anadolu Üniversitesi

Sermayemi/Gelirimi Nerede Değerlendirsem? Yatırımlar İçinde Bir Yatırım: KONUT | Fuat Ercan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

12.35 – 12.55 | Soru Cevap

12.55 – 13.20 | Oturum Değerlendirmesi

2. Oturum | Konut Tasarım ve Üretim Süreçleri / Farklı Konut Halleri
13.40 -15.50

Oturum Başkanı | Gülşen Kılıçreis Özaydın, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Yaşam Alanı Ölçeğinde Güncel Sorunlar ve Mahalle Planlaması İçin Öneriler | Kumru Çılgın Çalış, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Konut ve Kentin İnşası | Özgür Bingöl, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Konut Olarak Gecekondu: Yerel Nitelikleri Tasarım Süreçlerine Dahil Etmek | Ayşegül Cankat, ENSA Grenoble

İstanbul’da Planlı Konut Üretiminin İlk Örnekleri Üzerine Düşünmek; Potansiyeller, Stratejiler | Derin Öncel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

15.10 – 15.30 | Soru Cevap

15.30- 15.50 | Oturum Değerlendirmesi

2. Gün

10.00 – 10.30
Tematik sunuş:
Hollanda’da Erişilebilir Konut: Son Gelişmeler, Zorluklar ve Olası Çözümler | Gerard van Bortel, Delft University of Technology

3. Oturum | Herkesin Konut Hakkı ve Konuta Erişebilirliği
10.30 – 13.05

Oturum Başkanı | Alper Ünlü, İstanbul Teknik Üniversitesi

Konut Üretiminde Paydaş İlişkileri ve Piyasa Mekanizması | Candan Çınar Çıtak, Yıldız Teknik Üniversitesi

Sınıfsal Bağlamda Kentsel Ayrışma, Mekânsal Denetim ve Konut Politikaları | Serkan Öngel, Gaziantep Üniversitesi

Pandemi Sonrası Toplumsal Cinsiyetler Açısından Aile İçi Şiddet Eğilimi, Kadın Emeği ve Konutu Yeniden Düşünmek | Aysel Can Ekşi, İnşaat ve Kadın Derneği Başkanı

Kadın ve Sosyal Konut (Bir Atölyeden Kolektif Düşünme) | Simlâ Sunay 

Öğrenciler Açısından Barınma / Konut Sorununun Değerlendirilmesi | Berat Çelikoğlu       

12.20 – 12.40 | Soru Cevap

12.40- 13.05 | Oturum Değerlendirmesi

Forum | Türkiye’de konut/barınma hakkı ışığında konut krizi ve mücadelesinin değerlendirilmesi ve yeni yaklaşımlar  
13.30 – 15.30

Forum Yöneticisi | Ayşe Mücella Yapıcı

Atölye Sonuç Aktarımı | Fuat Ercan


Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.