(Koç Üniversitesi) 2021 VEKAM Araştırma Sunumları 26 Kasım’da!

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (VEKAM) düzenleyeceği VEKAM Araştırma Sunumları toplantısı 26 Kasım’da çevrim içi gerçekleşecek.


VEKAM Araştırma Sunumları 2021
Tarih: 26 Kasım 2021, Cuma
Saat: 13:00
Konum: Çevrim içi, Zoom


Ankara ve yakın çevresi ile ilgili araştırmalara öncülük eden VEKAM, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında yürütülen; Ankara’nın toplumsal, kurumsal ve ekonomik tarihini; kültürel, sosyal, coğrafi ve çevresel özelliklerini; kentsel, tarihsel, kültürel, edebî ve sanatsal gelişimini; somut ve somut olmayan kültürel mirasını; tarih içinde diğer kentler ve ülkelerle diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerini; hukuk, tıp, eğitim alanında tarihsel süreç ve uygulamalara ilişkin kentsel unsurlarını; yerel yönetim ve kırsal bölge, kalkınma, büyüme, sürdürülebilirlik, turizm, doğal kaynaklar, demografik ve iklim değişikliği konularını araştıran, inceleyen bilimsel çalışmalara katkıda bulunuyor.

VEKAM Araştırma Sunumları 2021 toplantısında, 2020 yılında “VEKAM Araştırma Ödülü” almaya hak kazanan araştırma projeleri tanıtılarak bu kapsamda gerçekleştirilen araştırmalar, Ankara’nın kültür tarihinden sosyo-politik konularına kadar farklı disiplinlerin bakış açılarıyla ele alacak. 26 Kasım’da başlayacak olan etkinliğin açılış konuşmasını; Koç Üniversitesi VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu ile Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları Merkezi (KUSAM) Direktörü Prof. Dr. Ali Çarkoğlu gerçekleştirecek. İki oturumdan oluşan program farklı konuk ve konu başlıklarıyla çevrim içi yayınlanacak.

İlk oturumun başkanlığını Özyeğin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayşe H. Köksa’nın üstleneceği program, Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Bülent Ayyıldız’ın “İtalyan Seyyahların Gözüyle Ankara: Ancyra, Angora, Ankara; Tarih, Tekerrür, Dönüşüm” başlıklı sunumu ile başlayacak. Ayyıldız, Ankara’nın geçirdiği dönüşümleri, İtalyan seyyah ve bilginlerin gözlemleri üzerinden çalışmasında aktaracak. Ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Arş. Gör. Dr. Esra Özkan Koç ve Arş. Gör. Dr. Raziye Çiğdem Önal’ın birlikte yürüttüğü “1940’lı Yıllarda İngiliz Kültür Heyeti’nin Ankara’da Açtığı Kültürel Propaganda Amaçlı Sergiler” isimli çalışma ile Ankara’da kültürel propaganda amaçlı açılan sergilere odaklanılacak. Bu çalışmada; arşiv belgeleri, süreli yayınlarda çıkan haberler ve sergi kataloglarından elde edilen bilgiler çerçevesinde sergilerin açıldığı tarihler, mekânlar, sergilenen eserlerin ve bu sergilere Türk Hükümeti’nin, halkın ve basının bakışının nasıl olduğuna dair sorulara yanıtlar aranılacak.

Hacettepe Üniversitesi Doktora Öğrencisi Mine Bican1950 – 2000 Yılları Arasında Ankara’da Sergi Mekânları Ve Galeriler” ve Dr. Nehir Durna’nın “Ankara Çankaya’da Dönüşen Kentin Yaşlılarının Deneyim Ve Belleği” çalışmaları ile, 1940’lı yılların sonundan günümüze kadar gelen süreçte sözlü tarih aracılığıyla Ankara’da gündelik hayat pratiklerinin, toplumsal ilişkilerin ve mekânın dönüşümü yerel halkın belleğine başvurularak sunulacak.

Etkinliğin ikinci kısmı,  Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Çiğdem Varol’un oturum başkanlığında yürütülerek devam edecek. Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Tekel’in “Tarihsel Süreçte Sokak ve Caddelerin Görsel Estetik Kalitesinde Meydana Gelen Değişimi Değerlendirmede Bir Model Önerisi: Ankara’nın Ulus ve Kızılay Kent Merkezleri Örneği” çalışmasında, Ankara’nın Ulus ve Kızılay kent merkezleri ve yakın çevresinde meydana gelen değişim ve dönüşüm sürecinin sokak ve cadde görünümlerinin görsel estetik kalitesine etkisi, tarihî ve güncel sokak görüntüleri üzerinden karşılaştırmalı olarak fraktal analize dayalı nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı özgün bir model ile sorgulayacak.

Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Tunç ile Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tanfer Emin Tunç‘un, “Yeni Bir Ulus İnşa Etmek: Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Ankara’da Betonarme Kullanımı, 1923-1938” adlı sunumlarında, Türkiye’de yaygın kullanılan betonarmenin kentsel gelişim açısından yarattıkları ve kazanımları irdelenecek. Ardından Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Nurettin Özgen ile Arş. Gör. Saitcan Güngördü’nün birlikte yürüttüğü “Katı Atık Emekçilerinin Yaşamsal Pratikleri Üzerine Sosyo-Politik Bir Analiz: Ankara Örneği” araştırması, Türkiye’de formelleşen geri dönüşüm sektöründe çoklu dezavantajlara maruz kalan atık emekçilerinin yaşamsal pratiklerine Ankara örneğinden bakacak. Syracuse Üniversitesi Doktora öğrencisi Hakkı Ozan Karayigit, “Mekânın Üretimi Ve Sosyal Uyum: Ankara’nın Demirlibahçe Mahallesi’ndeki Romanlar, Iraklılar Ve Yerel Halk” isimli çalışması ile Ankara’nın Demirlibahçe Mahallesi’ndeki dört ana sokakta gerçekleşen sosyo-mekânsal dönüşümlere dayalı mekân üretim süreci incelenecek.

2021 VEKAM Araştırmaları Sunumları Programı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için sunum özetleri ve etkinliğe kayıt için \bağlantı adresi ziyaret edilebilir.


Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM)
Başkent Ankara ve çevresiyle ilgili araştırmalar yapan Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), bilim, kültür ve sanat dünyasına hizmet amacıyla 1994 yılında kuruldu. VEKAM bünyesinde, Vehbi Koç’un hayatına ait belgelere dayanarak gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra Ankara ve çevresinin kültürel mirasının, tarihinin ve ekonomisinin araştırılması, belgelenmesi ve korunmasına yönelik akademik çalışmalar yürütülmektedir. VEKAM ayrıca Ankara ve çevresi ile ilgili kitap, tez, makale ve süreli yayınlardan oluşan kapsamlı uzmanlık kütüphanesi ve zengin arşiviyle her yaştan araştırmacıya hizmet sunmaktadır. Ankara konusunda dünya çapında bir başvuru kaynağı olmak VEKAM’ın öncelikli hedefleri arasında yer alırken, VEKAM Yayınları da her geçen gün gelişen bir kaynak haline gelmektedir.