[Yarışma]: Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi

Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması 17 Ocak 2020 tarihinde ilan edildi.

Yarışmanın Amacı ve Kapsamı

Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması” ile İzmir’in kentleşme pratiklerine bağlı olarak doğal niteliklerini ve kentsel potansiyellerini önemli oranda yitirmiş olan Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi’nin gerek ekolojik gerekse kentsel servisler anlamında bağlayıcı bir omurga olarak ele alındığı özgün, nitelikli ve geleceğe ışık tutabilecek fikirlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Türü ve Şekli

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesince açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışmanın Adı, Konusu ve Yeri

Yarışmanın adı “Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması”dır.

Yarışmanın konusu İzmir kentinin tarihi belleğinde yer etmiş Meles Çayı olarak bilinen su yolu ve yakın çevresinin kentin geleceğine ilişkin yüklenebileceği anlamlar, gelecek vizyonları, kent yaşamına entegrasyonu bağlamında mekânsal bütünleşme senaryoları ve yakın çevresindeki odak alanlara ilişkin çözüm önerilerine dair fikirlerin geliştirilmesidir.

Yaklaşık 400 hektar büyüklüğündeki yarışma alanının ana omurgasını oluşturan Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi, kentsel gelişmenin olumsuz etkileriyle ekolojik varlıklarını önemli oranda yitirmiş olmakla birlikte; güneyde Adnan Menderes Havalimanı’ndan başlayan, en kuzeyde ise Alsancak Limanı’ndan İzmir Körfezi’ne bağlanan yaklaşık 18 kilometre uzunluğunda bir koridor oluşturmaktadır. Bu koridor her ne kadar kentsel dokular tarafından yer yer kesintiye uğrasa da, topografik anlamda bir vadi ve ona eşlik eden bir su yolu sürekliliğine sahip olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Sırasıyla Gaziemir, Karabağlar, Buca ve Konak olmak üzere dört ilçeyi kat eden yarışma alanı, güzergahı boyunca birbirinden oldukça farklılaşan karakterdeki kentsel bölgeleri bünyesinde barındırmaktadır. Yarışma alanı etkileşim alanlarıyla birlikte merkezine Meles Çayı’nı alan, kentsel yapıya ilişkin tarihsel, ekolojik ve ulaşıma dair potansiyeller anlamında önemli noktalarda açılımlar sağlayarak yer yer daralan yer yer genişleyen, saçaklanan bir çalışma alanını tarif etmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır.

Yarışma ekibinde en az 1 Mimar, 1 Şehir Plancısı ve 1 Peyzaj Mimarı yer alacaktır. Yarışmacıların danışman olarak ekiplerinde Biyolog, Jeoloji Mühendisi, Hidroloji uzmanı bulundurmaları jüri tarafından önerilmektedir. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (f) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, İdare’yle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri İdare’ye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 1. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarışmanın türüyle ilgili odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 2. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 3. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 4. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, e) Yarışma Şartnamesinde öngörülen özel koşullara uymak,
 5. Şartname alıp isim, soyisim, T.C. Kimlik No, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne 13.05.2020 günü saat 17.00’ye kadar kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir),
 6. Yarışmayı açan İdare’de, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 7. Yarışmayı açan İdare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 150 TL (Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması” açıklaması ile İdare’ye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileriyle birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih “Proje Teslim” tarihidir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı 17.01.2020
Son Soru Sorma Tarihi 14.02.2020
Soruların Yanıtlarının İlanı 20.02.2020
Yer Görme Tarihleri 06.02.2020 – 06.03.2020 – 14.04.2020
Son Şartname Alma Tarihi 13.05.2020 – 17:00
Projenin Elden Teslimi veya Kargoya Verilme Tarihi ve Saati 13.05.2020 – 17:00
Kargo/Posta ile Gönderilerin Alımı İçin Son Gün ve Saat 13.05.2020 – 17:00
Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi 30.05.2020
Sonuçların İlanı 08.06.2020
Kolokyum ve Ödül Töreni Yarışma sonuçlarının ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları İdare’nin resmi internet sitesinde, Resmi Gazete’de ve yarışmaya ait internet sitesinde yayımlanacaktır.

Jüri Üyeleri ve Raportörler:

Yarışma alanı ile ilgili sorunların ve önerilerin aktarımı açısından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Güzelbahçe İlçe Belediye Başkanı, hazırlık, soru-yanıt ve değerlendirme çalışmalarına katılabilir. Ayrıca, jüri bölgenin planları ve ulaşım bağlantıları ve benzeri konularda uzmanlıklarına başvurulmak üzere teknik danışmanlar çağırabilir.

Danışman Jüri Üyeleri

 • Eser ATAK, Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
 • Alper BABA, Prof.Dr. Jeoloji Mühendisi
 • Onur DEMİRCİ, İZSU Genel Müdür Yardımcısı
 • Zeliha DEMİREL, Şehir Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı
 • Deniz GÜNER, Prof.Dr. Mimar
 • Serdar ŞENOL, Doç.Dr. Biyolog
 • Hasan TOPAL, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Devrim ÇİMEN, Dr. Mimar, Kentsel Tasarımcı (Jüri Başkanı)
 • Ferdi AKARSU, Biyolog, Sürdürülebilirlik Uzmanı
 • Deniz ASLAN, Doç.Dr. Mimar
 • Sunay ERDEM, Peyzaj Mimarı
 • Hayriye EŞBAH TUNÇAY, Prof.Dr. Peyzaj Mimarı, Çevre Tasarımcısı
 • Arda İNCEOĞLU, Prof.Dr. Mimar
 • Koray VELİBEYOĞLU, Doç.Dr. Şehir Plancısı

Yedek Jüri Üyeleri

 • Emine MALKOÇ TRUE, Doç.Dr. Peyzaj Mimarı
 • Hakan Tüzün ŞENGÜN, Dr. Mimar
 • Azime TEZER, Prof.Dr. Şehir Plancısı
 • Necati UYAR, Şehir Plancısı

Raportörler

 • Duygu ARAL, Y. Mimar
 • Aylin GÖKNUR, Mimar
 • Ebru KANDİLCİ KÖRAN, Y. Mimar

Raportör Yardımcıları

 • Tutku AYTÜRK, Y. Mimar
 • Efe ÖNER, Y. Mimar
 • Can TUNÇOK, Mimar
 • Bayram Barış YURDAKUL, Şehir Plancısı

Yarışma Ödülleri ve Ödeme Şekli:

 1. Ödül: 150.000 TL
 2. Ödül: 125.000 TL
 3. Ödül: 100.000 TL

5 adet Mansiyon: 60.000 TL

Ayrıca satın alma için jüri emrine 75.000 TL bütçe ayrılmıştır.

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satın alma ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

Yer Görme

Yer görme zorunlu olmamakla birlikte jüri tarafından tavsiye edilmektedir. Yer görme için İdare tarafından yarışma takviminde belirtilen tarihlerde proje alanına erişim sağlanacaktır. İsteyen katılımcıların bu tarihlerden en az iki gün öncesine kadar yarışma raportörlüğüne, şartnamede belirtilen e-posta adresine katılımcının iletişim bilgilerini içeren rezervasyon talebi yollayarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:

Yarışmayı Açan Kurum: İzmir Büyükşehir Belediyesi
Adres: İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü Kat: 6, Oda No:623, 35250, Konak / İzmir
E- posta           melesyarisma@izmir.bel.tr
İnternet Sitesi   melesyarisma.izmir.bel.tr

IBAN Vakıflar Bankası İzmir Şubesi
00158007292289040 numaralı bankomat cari hesabı
IBAN: TR64 0001 5001 5800 7292 2890 40

Yarışma Şartnamesi ve Ekleri için: melesyarisma.izmir.bel.tr/tr/yarismabilgileri/yarismasartnamesi