Uluslararası LIVENARCH-VII 2021 KONGRESİ 28-30 Eylül’de DİJİTAL Olarak Gerçekleşiyor…

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü tarafından dijital olarak düzenlenecek “LivenARCH – VII 2021: DİĞER MİMAR(LIK)LAR” temalı uluslararası kongre 28-30 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kongreye özet göndermek için son tarih: 15 Mart 2021.

Tema:
Rönesans ile başlayan insan merkezli evren algısı, bireyi düşünsel anlamda bir merkez tanımlama pozisyonuna koymuştur. Söz konusu merkezi konum dışındaki tüm sistemler artık, öteki kavramı üzerinden değerlendirilmeye başlanmıştır. Coğrafi bağlamda ötekiler keşfedilmiş, inanç bağlamında öteki inançlar ortaya çıkmış, metin bağlamında öteki metinler basılmaya başlanmıştır. Rönesans’ın ürettiği tüm ötekilikler, modern dünyanın inşasını sağlayan diğer çoğulluklara dönüşmüştür. Rönesans’ın merkezinde bulunan öteki, zaman içerisinde, modern dünyada karşısında durulan “diğer”e evrilmiştir.

Modern dünyanın öteki yerine ürettiği “diğer” kavramı; ötelenen, istenmeyen, korkulan, başka bir deyişle merkezin meşruluğunu ispat etmek için yaratılan bir olumsuzlama eylemi haline gelmiştir. Artık, modern dünyanın ideolojisi olan batı ideolojisi dışındaki tüm yerler “diğer”dir. Batı ideolojisi dışındaki diğer coğrafyalar, diğer ekonomik sistemler, diğer iktidar sistemleri, diğer toplumsallıklar, diğer fiziksel çevreler, diğer uygulamalar, diğer mimarlıklar gibi…

Modernite ile birlikte dile getirilmeye başlanan “diğer” kavramı, mimarlık gündeminde genellikle ıraksanan ve farklılaştıran anlamları ile var olagelmiştir. Mimarlık, “diğer” kavramı ile birlikte merkez-çeper arasında gidip gelen ve zaman zaman da yer değiştiren bir ilişkilenme biçimi tanımlamaktadır. Söz konusu ilişkilenme biçiminde, mimarlık kuramının ve pratiğinin merkez/odak/kabul üretme üzerinden inşa edildiği bir ortamda merkezin varlığını sağlayan “diğer/ler”inin tartışılması önemli hale gelir.

“LivenARCH VII: DİĞER MİMARLIKLAR” teması; merkez olmayan, tartışılmayan, fark edilmek istenmeyen mimarlıklara ve mimarlığı düşünme biçimlerine işaret etmektedir. Temanın temel dayanağı; olağan/bilinen/alışılageldik/tekin anlatımların dışındaki tüm kuramsal, kavramsal, pratik ve hatta gündelik sızıntılar ile kendini gösteren kriz üretimlerini içermektedir.

“DİĞER MİMARLIKLAR”; merkez ya da tekin kabul edilen mimarlık kavrayışlarının dışında oluşan tüm eylem ve düşüncelerdir. Bilindik mimarlık söylem ve kabullerine, tekinsiz merkezler ve yeni çeperler oluşturabilmek, mimarlık düşüncesi için yeni sorular sorabilmektir. Bir başka deyişle; tüm merkez kabullerinin ortadan kaldırıldığı, diğer mimarlık tarihlerinin, diğer küresel-yerel mimarlıkların, diğer yapım pratiklerinin, kente ve insana dair mekansal diğer verilerin fark edilebilme halidir.

Bu bağlamda “LivenARCH VII: DİĞER MİMARLIKLAR” kongresi; mimarlık düşüncesi, mimarlık kuramı ve tarihi, mimarlık pratiği, kent-insan-mekan ana başlıklarında, tüm “diğer” olarak adlandırılanların tartışılmasını hedeflemektedir.

LivenARCH Congress VII: DİĞER MİMAR(LIK)LAR
Alt Temalar:

 • Politika/Politikalar/Kanunlar/Yönetmelikler/Etik
 • Ekonomi
 • Doğa/Çevre/Halk Sağlığı
 • İnsan / Davranış
 • Teknoloji/Malzeme/Sürdürülebilirlik
 • Felsefe/Teori/Tarih/Söylem
 • Eleştiri /Yöntem
 • Kimlik/Kültür/Gelenek
 • Kentsel /Şehir/Peyzaj/Kırsal
 • Tasarım
 • İç Tasarım
 • Koruma/Dönüşüm/Yeniden Kullanım
 • Eğitim
 • Sanat / Estetik

Önemli Tarihler

Özet Gönderimi: 15 Mart 2021
Özetlerin Kabulü: 3 Mayıs 2021
Tam Metin Gönderimi:  2 Ağustos 2021
Kongre Tarihleri:  28-30 Eylül 2021