(TMMOB Mimarlar Odası)’ndan “Uludağ Milli Parkı” Hakkında Basın Açıklaması…

TMMOB Mimarlar Odası, 7 Temmuz 2023 tarihinde “Uludağ Milli Parkı’nda Kamu Yararına ve Hukuka Aykırı İmar Planları İptal Edildi” başlıklı bir açıklama yaptı:

Uludağ bölgede bulunan orman alanları, alpin dağ çayırları, su kaynakları, endemik türler ve canlı yaşamının korunması amacıyla 1961 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Uludağ, taşıdığı önem itibariyle uzun vadeli kalkınma planı yapılan ilk milli parkımızdır.

Ülkemizde iktidarın tabiat varlıkları, ormanlar, kıyılar, milli parklar ve bütün doğal ve kültürel yaşam değerlerini sermayenin yatırım ve rant alanına dönüştüren politikaları çerçevesinde Uludağ Milli Parkı’nın da yapılaşmaya açılmasına ve koruma statüsünün değiştirilmesine yönelik süreç başlatılmıştır.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 31.07.2012 tarih ve 5561 sayılı Kararı ile Uludağ Milli Parkı II. Gelişim Bölgesi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

İmar planları ile 1/25.000 ölçekli Uludağ Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı ve plan notları dikkate alınmaksızın; bölgede yapılaşma baskısı artırılmış, kontrollü kullanım alanı sınırlarının nasıl belirleneceği ve koruma-kullanma dengesinin nasıl sağlanacağı belirsizleştirilmiştir. Üst ölçekli planlarda tahsisi yapılmayan alanlar turizm alanı olarak belirlenmiştir. Kongre merkezi ve otopark işlevi getirilerek alan yapılaşmaya açılırken büyük yer altı inşaat faaliyetleri öngörülmüştür. Günübirlik tesis alanlarında üst ölçekli planda yer alan gereklilikler yerine getirilmeksizin uygulama yapılmasının önü açılmıştır. Böylece mevcut yapılaşma yoğunluğu artırılmıştır.

Uludağ Milli Parkı’nın kamu yararı gözetilerek korunması ve topluma açık kullanılmasına yönelik düzenlemeler getirmek yerine; bireysel ve belirli kullanımları öncelik alan, korunan alanı ve orman alanlarını yapılaşmaya açan, mevcut yoğunluğu artırarak yapılaşma baskısını genişleten, gerek uluslararası sözleşmelere gerekse koruma mevzuatına aykırı İmar Planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Mimarlar Odası tarafından dava açılmıştır.

T.C. Bursa 3.İdare Mahkemesi 2023/881 sayılı kararıyla; üst ölçekli plan ilke ve hedefleriyle çeliştiği, kamu yararına, planlama esaslarına ve şehircilik ilkelerine aykırılık gösterdiği ve hukuka uygun tesis edilmediği gerekçeleriyle Bursa Uludağ Milli Parkı II. Gelişim Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları’nı iptal etmiştir.

Alınan yargı kararının gerekçesinde; orman alanları üzerindeki baskının arttığı ve bu alanların milli park alanındaki yapılaşma ve plan değişiklikleri ile tahrip edilmekte olduğu, dava konusu alan ve yakın çevresinde yakın dönemde yeni bina yapımları ile orman alanlarının ve orman toprağı özelliği taşıyan alanların olumsuz etkilendiği belirtilmiştir. Yeni yapılaşma çalışmalarıyla alanda artacak insan yoğunluğunun olumsuz etkiler doğuracağı uyarısı yapılmış; plan raporlarının çevresel etkilerin önlenmesi konusunda yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bölgedeki su kaynaklarının koruma-kullanma dengesinin sağlanmasına yönelik hükümlerin eksik ele alındığı, planın uygulanmasına yönelik denetim ilkelerinin belirlenmediği ve alan özelinde koruma kullanma dengesinin oluşturulmadığı belirtilmiştir.

Bursa 3. İdare Mahkemesi kararında; Bursa Uludağ Milli Parkı II. Gelişim Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları’nın üstün kamu yararına ve hukuka aykırı olduğu vurgulanmıştır.

Mimarlar Odası olarak; Uludağ Milli Parkı ve orman alanlarının korunması amacıyla, koruma güvencelerini ortadan kaldırarak bu alanları yapılaşmaya açan tüm düzenleme ve uygulamalara karşı verdiğimiz mücadeleye devam edeceğimizi değerli kamuoyumuza saygı ile duyuruyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU