“31. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu” 25 Mayıs’ta Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda Düzenlenecek!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından düzenlenen “31. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu”, 25 Mayıs 2023 tarihinde Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda yapılacak.


“31. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu”
Kentsel Tasarımda Türkiye Gündemi ve Güncel Tartışmalar

Tarih:
25 Mayıs 2023 Perşembe | saat: 9.30-17.30
Yer:
MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu, Pürtelaş Hasan Efendi Mah., Meclis-i Mebusan Cd., Beyoğlu/İstanbul


Etkinlik Tanıtım Metninden: 

Türkiye için simgesel bir anlamı olan 2023 yılına henüz girmişken yaşanan deprem ve ardından gelen sel felaketleri kentleşme pratiğinin yüz yılını değerlendirme gerekliliğinin yanına, kentlerimizin afetlere ne kadar dayanıklı olduğunu yeniden irdeleme zorunluluğunu da eklemiştir. Yaşadığımız acı deneyim, Türkiye bağlamında sadece kentsel tasarımı değil, şehircilik sistemi içinde kentsel tasarımı ele almanın önemini ortaya koymuştur.

Türkiye’de şehircilik alanındaki gündemin hızlı değişimine paralel olarak kentlerin mekânsal niteliği de hızla değişip dönüşmekte, bu süreçte kentin bütüncül değerini göz ardı eden ani mekânsal müdahaleler ise yeni kalıcı problemlere dönüşme potansiyeli taşımaktadır. Özellikle son dönemde yaşanan deprem ve sel felaketleri Türkiye kentlerinin afete karşı kırılganlığını ortaya koyarken bütüncül bir hazırlığın bulunmadığını da açıkça göstermektedir.

Son yıllarda hâkim olan mekânsal müdahale kültürünün, hızlı üretilen, kısa vadeli, dar kapsamlı ve sınırlı projelerin hayata geçmesine odaklandığı görülmektedir. Bu hızlı üretim sürecinin sonucu olarak kent bütünü, yapılı çevre ve doğal yapı etkileşimi göz ardı edilmektedir. Parçacıl yaklaşımla üretilen müdahalelerin bir kısmı üst ölçekli stratejik kararlar niteliğindeyken diğer bölümü parsel bazında hızlı uygulamalarla gerçekleşen çözüm arayışları sunmaktadır. Kabul gören kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde kentin geleceğini bütüncül olarak ele alan birleştirici bir ölçeğe duyulan ihtiyaca karşın, Türkiye’de yaşananlar kuramsal yaklaşımlar ve uygulama arasındaki kopukluğu ortaya koyarak, bu ihtiyacın önemi ve gerekliliğini tekrar gündeme getirmiştir. Söz konusu kopukluğun getirdiği hızlı değişim kent mekanını tekil projeler üzerinden gözle görülür biçimde dönüştürürken afetlere karşı dirençli yaşam alanları ve yüksek yaşam kalitesine sahip mekânların inşa edilmesinde Kentsel Tasarımın rolünü ve önemini arttırmaktadır.

Bu kapsamda 31. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu Türkiye gündeminde, geçen yüzyılın kentleşme deneyimini ve afetler karşısında günümüz kentlerinin dirençliliğini odağa almakta, kentsel tasarım araç ve yöntemlerini eğitimden başlayarak uygulamaya kadar bir bütün olarak tartışmaya açmaktadır.


Program

09.30-10.00 | Açılış Konuşmaları

 • Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Rektör
 • Prof. Dr. Ayşin Sev, Mimarlık Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Rıfat Akbulut, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı
 • Doç. Dr. Müge Özkan Özbek, Kentsel Tasarım Bilim Dalı Başkanı

10.00-11.30| Birinci Oturum: Türkiye Kentlerinin 100 Yıllık Dönüşümü

 • Erken Cumhuriyet Dönemi’nde İmar Adasının Doğuşu ve Dönüşümü | Yener Baş
 • Yeni bir bağlama doğru: Kentlerde Yayılma ve Yoğunlaşma | Tolga Ünlü
 • Küreselleşme ve Yerelleşme Politikaları Ekseninde Türkiye Kentleri | Binnur Öktem Ünsal
 • Türkiye’de Planlamaya Karşı Tasarım Pratiği Üzerine Düşünme | Şevkiye Şence Türk
 • İzmir’de Neoliberal Kentleşme Dinamiklerinin İncelenmesi: İzmir Yeni Kent Merkezi | Özgün Tutar ve Eylem Bal

Oturum Başkanı: Tolga Ünlü 

11.45-13.15 | İkinci Oturum: İkinci Yüzyıla Girerken Türkiye’de Kentsel Tasarım Eğitiminin Birikimi ve Geleceği

 • 100 Yıllık Çaba: Türkiye’de Kentsel Tasarım Düşüncesinin Gelişimi Üzerine Bir Çerçeve Denemesi | Yiğit Acar
 • Sanayi-î Nefise Mektebi’nden Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine:
  Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programının Tarihsel Kökleri | Gülşen Özaydın
 • İTÜ Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı, Vizyonu ve Geleceği | Gülden Demet Oruç, Hatice Ayataç, Ezgi Karataş
 • ODTÜ Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı: Stüdyo Eğitimine Yönelik Retrospektif Bakış | Olgu Çalışkan, Irmak Yavuz Özgür
 • Çağdaş Kentsel Tasarım Eğitimine Uluslararası Bakış: İçerik, tematik odak ve uzmanlaşmalar | Irmak Yavuz Özgür, Olgu Çalışkan

Oturum Başkanı: Olgu Çalışkan

14.15-15.45 | Dirençli Yerleşmeler: Planlama ve Tasarım

 • Kentin Yeniden İnşası İçin Dirençli Topluluklar Oluşturmak | Atalay Akpınar
 • “Direnç” kavramı ile yenilenen kentsel tasarım anlayışı: Karabaş Mahallesi örneği | Sidal Çakır
 • Dirençli Yerleşmeler Bağlamında Yerel Yönetim ve İstanbul Pratikleri | Gökçer Okumuş
 • Yeni Dünya Düzeninde Kırlaşan Kentler, Kentleşen Kırlar: Küçülerek Büyümek | Abdi Güzer
 • Tasarımın İyileştirme Gücü: Mimarlığın Çuval Teorisi | Sevince Bayrak
 • Afet Dirençli Üniversite Yerleşkesi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Modeli | İpek Akpınar, Eylem Keskin

Oturum Başkanı: Tuğçe Tezer

16.30-17.30 | Öğrenci Çalıştayı Sunumu


31. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu Düzenleme Kurulu

 • Bahar Aksel Enşici
 • İdil Akyol Koçhan
 • Ahmetcan Alpan
 • Melih Birik
 • Ebru Firidin Özgür
 • Barış Göğüş
 • İnci Olgun
 • Müge Özkan Özbek
 • Gizem Parlak
 • Tuğçe Tezer

Ayrıntılı bilgi: www.msgsu.edu.tr/