(TMMOB Mimarlar Odası) TÜRKİYE MİMARLIK EĞİTİMİ POLİTİKASI’nı Yayımladı…

TMMOB Mimarlar Odası, 20 Şubat 2019 tarihinde yayımladığı “Türkiye Mimarlık Politikası” ile ilgili bir açıklama paylaştı:

“Mimarlar Odası; kurulduğu 1954 tarihinden bugüne çalışmalarını ülke ve kamu yararı doğrultusunda yürütmekte; kentlerin kimlikli, planlı ve sağlıklı gelişmesi için emek harcamaktadır. Mesleğin kamu yararına gelişimi ve meslek mensuplarının yetki ve sorumlulukları çerçevesinde; mimarlığın, yapılı çevrenin ve toplumsal kültürün üretiminde asli bir öğe olduğunun toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi ve toplumsal bir kültür öğesi olan nitelikli mimarlığın kamusal politikaların her düzeyinde yer alması için çaba göstermektedir.

65 yıllık tarihinde; yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin korunması, kent ve planlama politikalarının kamu yararına geliştirilmesi;  nitelikli mesleki hizmetlerin kamusal politikaların her düzeyinde yer alması, güvenli ve sağlıklı yaşam çevrelerinin oluşması Mimarlar Odası tarafından ülke adına sorumluluk olarak benimsenmiş; bu çerçevede hazırlanan  “Türkiye Mimarlık Politikası” 20 Şubat 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

Ülkemizde sağlıksız ve düzensiz kentleşmeye yol açan şehircilik bilimine ve kamu yararına aykırı plan ve uygulamalar, doğal, kültürel ve tarihi çevre tahribatı, toplumsal, sosyal ve ekonomik kriz koşullarının yanı sıra; temel insan hakkı olan eğitim alanında da sorunlar ve eşitsizlikler hızla artmaktadır.

Nitelikli mesleki eğitime erişilebilirlik, asgari eğitim koşullarının sağlanması, yükseköğretim kurumlarının akreditasyonu ve tanınması, mesleki yetkinlik, bilimsel özerklik, üniversitelerin bağımsız, özgürlükçü ve demokratik yapılarının korunması, eğitim ve kamu yararı, meslek etiği ve uluslararası ölçütlere uygunluk konularındaki sorunlar giderek yaygınlaşmaktadır.

Mimarlık eğitiminin kamu ve toplum yararı anlayışı çerçevesinde; özerk, özgürlükçü ve bağımsız, toplumsal ilerlemenin ve gelişimin öncüleri olan üniversitelerde bilimsel ilkelere bağlı olarak yürütülmesi; ulusal ve uluslararası ölçekte giderek çeşitlenen yelpazesinde, geçmişten bugüne farklı eğitim kurumlarının özgün yapılarının korunarak geliştirilmesi, asgari ölçütlerinin karşılanması, öğrenci merkezli eğitim anlayışının geliştirilebilmesi amacıyla “Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası” hazırlanmıştır.

Bağlı olarak; Mimarlar Odası’nın, mimarların, üniversitelerin, kamu yönetiminin, yerel yönetimlerin, ilgili tüm kesimlerin ve kurumların, ülke adına ortak sorumlulukları çerçevesinde; Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikasının tüm ilgililer ile birlikte hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Mimarlar Odası, Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası hedef ve ilkelerinin savunulması ve uygulamaya geçirilmesinin güvencesi olmayı üstlenmiştir. Sunulan anlayışla, oluşturulan mimarlık eğitimi politikasının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için ilgili kesimleri birlikte çalışmaya davet etmektedir. Bu çerçevede hazırlanan “Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası” belgesi ilgili kurum, kuruluş ve kesimlerle birlikte değerli kamuoyumuzla paylaşılmaktadır.”

Türkiye Mimarlık Politikası’na erişmek için: www.mo.org.tr/_docs/TMEP_2020.pdf

TMMOB MİMARLAR ODASI