S.O.S İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2017: Üsküdar Meydanı ŞARTNAMESİ Açıklandı!

İstanbulSMD’nin 2005 yılından bu yana mimarlık öğrencileri arasında düzenlediği, İstanbul’un sorunlu alanları üzerine fikirler üretilmesini amaçlayan bu seneki konusu Üsküdar Meydanı olarak belirlenen S.O.S İstanbul Fikir Projesi Yarışması’nın şartnamesi açıklandı!

S.O.S İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2017: Üsküdar Meydanı
İstanbulSMD’nin 2005 yılından bu yana mimarlık öğrencileri arasında düzenlediği, İstanbul’un sorunlu alanları üzerine fikirler üretilmesini amaçlayan S.O.S İstanbul Fikir Projesi Yarışması’nın bu seneki konusu Üsküdar Meydanı olarak belirlendi.

YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD); toplumun karşısına güçlü, anlaşılır, çağdaş; kent ve kentli yararına “alternatif projeler” ile de çıkmanın önemine inanmaktadır. Bu alternatifleri üretmenin ve tartışmanın ise uygar ve aydın olmanın sorumluluğunu taşıyan mimarlar için önemli bir görev olduğunu düşünmektedir. Bu yapıcı görevin, öncelikle, gençliğe de ait olduğu düşüncesiyle İstanbulSMD konu ile ilgili olarak, eğitimini sürdürmekte olan mimarlık öğrencilerini tartışmaya, düşünce üretmeye ve bu süreçlerde etkin olarak rol almaya davet ederek, öğrenciler arasında bir “Fikir Proje Yarışması” açmaya karar vermiştir.

Yarışma alanı Üsküdar Meydanı ve yakın çevresini kapsamaktadır.

Özgün tarihi kimliği 18. yy sonlarına kadar biçimlenen Üsküdar Meydanı ve yakın çevresi, 1933 yılındaki yol genişletmeleri ve 1959 yılındaki meydan düzenlemesi yıkımları sonrasında ilk bozulmalarını yaşamıştır. Daha sonra 1985 yılında Üsküdar-Harem sahil yolunun açılmasıyla, parçalanmış meydan dokusuna, araç trafiği ve kavşakların da eklenmesiyle bölge, özellikle kıyı ve yakın çevresindeki tarihi kentsel doku karakterinden koparılmış ve tanımsız bir hal almıştır.

Karadan denizden ve raylı taşıma sistemleriyle her dönemde biraz daha fazla trafik yükü alarak yoğunlaşan ve karmaşıklaşan meydan yaşantısı, Marmaray çıkışlarının da eklenmesinin ardından bütünüyle kimliksizleşmiştir. Tarihi meydanın zorunlu bir transfer merkezine dönüşmesi, benzer başka meydanlarda olduğu gibi kent belleği açısından önemli kayıplardan biridir.

İçinde bulunduğumuz dönemde bu sorunları çözmek niyetiyle yeniden meydan düzenlemesine başlanmıştır. Bu plan kapsamında tarihi yapıların önüne kıyı şeridi müdahaleleri, yeraltı otoparkları üzerinde büyük beton boşluklar, bunlarla bağlantılı yeni ticari fonksiyonlar getirilmesi düşünülmektedir.

Alana ilişkin yerel yönetimlerin tariflediği projeksiyon üzerinden hızla uygulaması başlatılan bu süreçte, bütüncül bir bakış açısı oluşturabilmek üzere konuyu kent gündemine taşımak amacıyla ‘Üsküdar Meydanı’, 2017 S.O.S fikir yarışmasının konu seçimi için önemli bulunmuştur. Bu bağlamda, mimarlık öğrencisi genç kentliler tarafından yarışma alanına ilişkin özgürce yeni fikirlerin üretilmesi ve tartışılması beklenmektedir.

Üsküdar Meydanı ve yakın çevresi ile ilişkili bu tasarımlarda gündeme gelmesi beklenen önemli tartışma konularının bazıları:
• alan için tariflenen projeksiyon ve halihazır planda olup biten üzerine yeni yorumlar geliştirmek;
• alanın tarihi ve kültürel bağlamda kaybettiği değeri yeniden kazanmasını sağlamak;
• meydan olma vasıfları içinde toplanma alanı yerine zamanla transfer alanı haline gelen zıtlık üzerine düşünmek;
• alandaki mevcut ulaşım ilişkileri içinde, metronun yalnızca insanları aşağı indirip-yukarı çıkaran veya deniz ulaşımı gibi toplu taşımanın yalnızca geleni alıp-bırakan geçilip gidilen yer olarak değil, kent ve kentliye ait farklı buluşma işlevleri ve programları oluşturmaya açık potansiyeller üretmesini sağlamak;
• transferi ve durma anını birlikte ve ayrışmadan ele almak;
• mahalle ve tarihi doku ile oluşan yaya ulaşımı ilişkisizliği üzerine düşünmek;
• boğaz kıyısının kullanımı ve kentlinin su ile ilişkileri üzerinden potansiyelleri araştırmak ve alternatifler geliştirmek,
• alana hak ettiği değerleri iade ederken, taşıt ve rant için değil, insan için ve oralı olma hali ile birlikte düşünmek olarak sıralanabilir.

YARIŞMA ALANI
Üsküdar Meydanı merkez kabul edilerek çalışma alanı sınırları öğrenciye bırakılmıştır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
Yarışma ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’deki mimarlık bölümlerinde ve mimarlık programlarında kayıtlı tüm lisans ve yüksek lisans mimarlık öğrencileri bireysel veya ekip halinde katılabilir. (Katılım, 2016-2017 eğitim yılı Bahar Dönemi’nde mezun olanları da kapsamaktadır.) En az bir kişinin yukarıdaki koşulları karşılayan mimarlık öğrencisi olması şartıyla, farklı disiplinlerden yükseköğrenim öğrencileri ile karma ekipler oluşturulabilir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.

YARIŞMACILARA VERİLEN BELGELER
Yarışmacılara verilecek tüm belgeler, Yarışma Şartname Ekleri bağlantısından (https://app.box.com/s/ty150ayrvx9yxnqik3ln8a8uqz1fadl4) indirilebilir.
– Yarışma Şartnamesi
– Sayısal halihazır haritalar
– Eski haritalar
– İBB bölge analizleri
– Hava fotoğrafları
– Kaynak önerileri

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER
– Öneriler, maksimum üç adet dik kullanılacak A1 pafta üzerinde hazırlanacak ve basılı olarak teslim edilecektir.
– Aynı pafta içerikleri CD formatında (300 dpi) teslim edilecektir.
– Ölçek, sunum ve anlatım yöntemi serbesttir. Ancak, sunumlarda kentsel ve mimari çözüm önerilerinin okunaklı bir mimari dil ile yapılması beklenmektedir. Paftalar dışında ayrıca yazılı rapor istenmemektedir.

KİMLİK
– Kimlik zarfı içinde lisans/yüksek lisans öğrencilerinden oluşan proje ekibi üyelerinin ad-soyadı ve iletişim bilgilerini içeren A4 boyutunda bir belge ve en az bir yarışmacının Türkiye ve KKTC’deki mimarlık bölümlerinde ve mimarlık programlarında lisans veya yüksek lisans öğrencisi olarak kayıtlı olduğunu gösteren eğitim kurumlarından alınmış öğrenci belgesi teslim edilecektir. 2017 yaz döneminde mezun olan öğrenciler için çıkış belgesi yeterlidir.
– Tüm kimlik zarfları açılacaktır.

SORU VE CEVAPLAR
Şartname ve yarışmacılara verilen belgeler ile ilgili tüm sorular için info@ismd.org.tr adresinden iletişime geçilebilir. 3 Ekim 2017 Salı gününe kadar info@ismd.org.tr gönderilen sorular, cevaplarıyla birlikte 6 Ekim 2017 Cuma günü www.ismd.org.tr web adresinde ana sayfada yer alan ‘SOS Öğrenci Yarışmaları’ bölümünde yayınlanacaktır.

RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI
Dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde yarışma raportörlüğüne teslim edilecek A1 paftalar, kimlik zarfları ve ambalajların sağ üst köşesine, 1x 5 cm alan içinde, 5 (beş) rakamlı bir rumuz yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
Aynı rumuz CD ve kapalı bir kimlik zarfının üzerine de yazılacaktır.

PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI
Projeler, İstanbulSMD’nin “İstanbul, Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, No:13/2” adresine, 28 Kasım 2017 Salı günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilebileceği gibi, aynı gün ve saatte verilmek kaydı ile kargo ile de gönderilebilecektir. Projenin en geç bu tarihte kargoya verildiğini gösteren belge fotoğrafının 28 Kasım 2017 Salı günü saat 19.00’a kadar info@ismd.org.tr adresine gönderilmesi zorunludur. Kargo ile gönderilen projeler en geç 1 Aralık 2017, Cuma günü saat 17:00’ye kadar raportörlüğe ulaşmadığı takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

PROJELERİN SERGİLENME YERİ VE ZAMANI
Ödül töreni ve sergi mekanı yarışma sonuçlarının ilanı ile birlikte http://www.ismd.org.tr web adresinde duyurulacaktır.

ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
• 1.’lik Ödülü: 5000 TL (Beşbin Türk lirası)
• 2.’lik Ödülü: 4000 TL (Dörtbin Türk lirası)
• 3.’lük Ödülü: 3000 TL (Üçbin Türk lirası)
• Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk lirası)
• Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk lirası)
• Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk lirası)
• Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk lirası)
• Mansiyon: 2000 TL (İkibin Türk lirası)

YARIŞMA TAKVİMİ
• Yarışma Duyuru Tarihi: 7 Temmuz 2017 Cuma
• Sorular İçin Son Tarih: 3 Ekim 2107 Salı
• Cevapların açıklanması: 6 Ekim 2107 Salı
• Proje Teslim Tarihi: 28 Kasım 2017 Salı
• Sonuçların Açıklanması: 5 Aralık 2017 Salı

JÜRİ
Danışman Jüri Üyeleri
• İ. Hakkı Moltay, İstanbulSMD Yönetim Kurulu Başkanı
• Sibel Dalokay Bozer
• Deniz Aslan

Jüri Üyeleri
• Hayriye Sözen, Başkan
• Yavuz Selim Sepin
• Durmuş Dilekçi
• Hakan Demirel
• Nurbin Paker
• Ervin Garip
• Ceyda Özbilen

Yedek Jüri Üyeleri
• Ziya Canbazoğlu
• Umut İyigün

Raportörler
• Gülriz Demirer
• Erenalp Büyüktopcu