Evka-3 Sosyal Merkez Ve Aktarma İstasyonu MİMARİ PROJE YARIŞMASI İlan Edildi…

10 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan edilen Yarışma, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yarışmaya konu tasarım alanında, mevcut imar planlarına uyularak çözümler geliştirilmesi amacıyla; Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışması olarak düzenlenmektedir.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışmanın konusu; Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi sınırları içerisinde, 21.108 m2 büyüklüğünde, 4541 ada 1, 2, 3 parsellere kayıtlı olan ve şartname ekinde verilen imar planında, Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılmış alanda, ihtiyaç programına uygun olarak çağdaş, katılımcı, zaman içinde oluşacak gereksinimlere de yanıt verebilecek esneklikte, çevreye duyarlı“Sosyal Merkez ve Aktarma İstasyonu”mimari projelerinin elde edilmesidir.

İdarenin Adı ve İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum : İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı

Adres                            : İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü Kat 6,  Oda No: 623, 35250, Konak / İzmir

Telefon                         : +90 232 293 3533 (Sinan Alper)

+90 232 293 1538 (Nurcihan Yenikale)

E-posta                         : evka3yarisma@gmail.com

Web                              : www.izmir.bel.tr

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur:

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BORNOVA EVKA 3 SOSYAL MERKEZ VE AKTARMA İSTASYONU MİMARİ PROJE YARIŞMASI” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih “Proje Teslim” tarihidir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim Ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

 • Dr. Buğra GÖKÇE, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili
 • Koray VELİBEYOĞLU, Şehir Plancısı
 • Halil İbrahim ALPASLAN, Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
 • Ayşe GEVREK GÖZSOY, Peyzaj Mimarı- Yeşil Alanlar Yapım Şube Müdürü
 • Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

 • Devrim ÇİMEN, Mimar
 • Cem İLHAN, Mimar (Jüri Başkanı)
 • Hüseyin Sinan OMACAN, Mimar
 • Didem ÖZDEL, Mimar
 • Deniz ALKAN, İnşaat Mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

 • Orhan ERSAN, Mimar
 • Ülkü İNCEKÖSE, Mimar
 • Necati ATICI, İnşaat Mühendisi

Raportör

 • Sinan ALPER, Mimar, İzmir B. Bld. – Projeler Şube Müdürlüğü

Raportör Yardımcıları

 • Can TUNÇOK, Mimar, İzmir B. Bld. – Projeler Şube Müdürlüğü
 • Nurcihan YENİKALE, Yazı İşleri, İzmir B. Bld. – Projeler Şube Müdürlüğü

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın ilanı:10 Kasım 2016
 • Son soru sorma tarihi: 1 Aralık 2016
 • Soruların yanıtlarının ilanı:7 Aralık 2016
 • Yer görme için son tarih:6 Ocak 2017
 • Proje teslim tarihi:7 Şubat 2017 saat 18.00
 • Kargo ile teslim için son tarih: 9 Şubat 2017
 • Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 17 Şubat 2017
 • Kolokyum ve ödül töreni:4 Mart 2017

Ödüller ve Ödeme Şekli

 • 1. Ödül 80.000 TL
 • 2. Ödül 60.000 TL
 • 3. Ödül 40.000 TL
 • 1. Mansiyon 30.000 TL
 • 2. Mansiyon 30.000 TL
 • 3. Mansiyon 30.000 TL
 • 4. Mansiyon 30.000 TL
 • 5. Mansiyon 30.000 TL
 • 6. Mansiyon 30.000 TL