Friendship Hospital, Satkhira, Kashef Chowdhury/URBANA, Bangladeş

Friendship Hospital, Satkhira, Kashef Chowdhury/URBANA, Bangladeş

Friendship Hospital, Satkhira, Kashef Chowdhury/URBANA, Bangladeş