(İzmir Büyükşehir Belediyesi) ANA TRANSFER MERKEZİ Mimari Proje Yarışması İLAN Edildi!

zmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması ilan edildi.

Yarışmanın Amacı

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım alanında, ihtiyaç programı çerçevesinde ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Şekli ve Türü

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. ve 53. maddelerine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce açılan yarışma; serbest, ulusal ve iki kademeli mimari proje yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışmanın yeri; İzmir İli’nin doğusunda, çevre yoluna bağlantısı bulunan, Bornova İlçesi, Karaoğlan Mahallesi, 11000 ada 3 parsele kayıtlı olan 145.342,53 m2 büyüklüğünde, hali hazırda İzmir Şehirlerarası Otogarı olarak kullanılan alandır.

Yarışmanın konusu; İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi mimari projesinin elde edilmesidir.

İzmir Ulaşım Ana Planı (UPI 2030) ile belirlenen kapsamda hizmet verecek olan otogar işlevinin, birçok ulaşım türünün kesişim noktasında olduğu göz önünde bulundurularak Ana Transfer Merkezi olarak ele alınması öngörülmektedir. Mevcut durumda herhangi bir raylı sistem bağlantısı bulunmayan alanın; projelendirilen hafif raylı sistem ve YHT hatları ile bu açıdan güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Ana Transfer Merkezi olarak tanımlanan alanlar, çoğunlukla yüksek yoğunluklu kullanılan ulaşım türlerinin duraklarını içerdiği için transfer işlevinin yanında karma işlevler olarak tanımlanan sosyal, ticari ve kamusal bir grup hizmetleri de içerisinde barındıran alanlardır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur:
  TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
  Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
  Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
  Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
  Şartname alıp isim, soyisim, T.C. Kimlik No, iletişim ve adres bilgilerini yarışma raportörlüğüne 28 Nisan 2020 saat 17:00’a kadar kaydettirmek (Ekipten bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)
  Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
  Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
  4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmanın ikinci kademesine yalnız birinci kademede seçilmiş olan projelerin sahipleri katılabilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenler 100 TL (YüzTürk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Yarışma bedeli “İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile alıcı kısmına “İzmir Büyükşehir Belediyesi” yazılarak idareye ait banka hesabına yatırılacaktır.

Dekont, isim, TC Kimlik no ve iletişim bilgileri ile birlikte anatransfermerkeziyarisma@izmir.bel.tr adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.

İdare ile yapılacak tüm yazışma ve iletişimin (Banka dekontu, kargo fişi, e-posta vb. gibi); ekip içinden seçilecek bir kişi tarafından yapılması gerekmektedir.

 Yarışmaya kayıt için son tarih “1.kademe Proje Teslim” tarihidir.

Bu koşullara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

● Yarışmanın ilanı : 28 Şubat 2020
● Son soru sorma tarihi : 12 Mart 2020
● Soruların yanıtlarının ilanı : 18 Mart 2020
● Son Şartname alma tarihi : 28 Nisan 2020 saat 17:00
● 1. Kademe Proje elden teslimi : 28 Nisan 2020 saat 17:00 veya kargoya verilme tarih ve saati
● 1. Kademe Kargo ile teslim alımı için son tarih : 30 Nisan 2020
  1. Kademe Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi : 9 Mayıs 2020

Birinci aşamanın jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, ikinci kademeye kalan yarışmacılara, yazışma adresinde belirtilen adrese, değerlendirme raporları ve jüri tavsiyeleri ile birlikte bildirim yapılacaktır.

● 2. Kademe Proje elden teslimi : 1 Temmuz 2020 saat 17:00 veya kargoya verilme tarih ve saati
● 2. Kademe Kargo ile teslim alımı için son tarih : 3 Temmuz 2020 saat 17:00
● 2. Kademe Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi : 7 Temmuz 2020
● Kolokyum ve Ödül Töreni : Sonuçların ilanıyla birlikte duyurulacaktır.

 Jüri Üyeleri ve Raportörler:

 Danışman Jüri Üyeleri
  Buğra Gökçe – Şehir Plancısı – İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
  Eser Atak – Şehir Plancısı – İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yrd.
  Koray Velibeyoğlu – Şehir Plancısı
  Halil İbrahim Alpaslan – Mimar
  Mert Yaygel– Mimar- İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı

 Asli Jüri Üyeleri
  Tülin Hadi – Mimar (Jüri başkanı)
  Haluk Gerçek – İnşaat Yük. Müh.
  rrin Süer – Mimar
  Mehmet Murat Uluğ – Mimar
  Boğaçhan Dündaralp– Mimar

 Yedek Jüri Üyeleri
  Ahenk Yılmaz – Mimar
  Ebru Türkdamar – Mimar
  Cemal Yıldız – İnşaat Müh.

Raportörler
  Ayşe Didem Yaygel – Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi- Projeler Şube Müdürlüğü
  İbrahim Kızmaz – Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi- Projeler Şube Müdürlüğü
  Murat Özyılmaz – Mimar – İzmir Büyükşehir Belediyesi- Projeler Şube Müdürlüğü

 Raportör Yardımcıları
  Zeynep Bilgili – Ekonomist – İzmir Büyükşehir Belediyesi- Projeler Şube Müdürlüğü
  Tufan Temel – V.H.K.İ . – İzmir Büyükşehir Belediyesi- Projeler Şube Müdürlüğü

Yarışma Ödülleri ve Ödeme Şekli:

Belirlenen yarışma niteliğine uygun olan ve jüri tarafından yeterli görülen sekiz (8) adet proje İkinci Kademe için değerlendirmeye alınacaktır.

İkinci Kademede ise; jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

1.lik Ödülü        150.000 TL
2.lik Ödülü        130.000 TL
3.lük Ödülü       100.000 TL
1. Mansiyon      60.000 TL
2. Mansiyon      60.000 TL
3. Mansiyon      60.000 TL
4. Mansiyon      60.000 TL
5. Mansiyon      60.000 TL

Birinci kademenin sonuçlanmasının ardından ödüllerin 20.000TL tutarındaki kısımları ikinci kademeye seçilen proje müelliflerine ödenecektir. (8×20.000=160.000TL)

TMMOB Mali İşler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satınalma ve jüri bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bloke edilerek ilgili meslek odaları hesabına aktarılacaktır. Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yukarıda belirtilen kesinti yapıldıktan sonra yarışmacılara en geç 60 gün içinde net olarak ödenecektir. Ödemeler, banka hesabına yapılacaktır.

Yer Görme

Yer görme zorunlu değildir. Ancak yer görülmesi tavsiye edilmektedir.

Yarışma Sonuçlarının İlanı

Yarışma sonuçları İdare’nin resmi internet sitesinde, Resmi Gazete’ de ve yarışmaya ait web sayfasında yayınlanacaktır.

Yarışmayı Düzenleyen İdareye İlişkin Bilgiler:

Yarışmayı Açan Kurum: İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Adres: İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Projeler Şube Müdürlüğü Kat 6, Oda No:6 23, 35250, Konak / İzmir
Telefon:
0 (232) 293 35 31 – Murat Özyılmaz
0 (232) 293 90 45 – İbrahim Kızmaz
0 (232) 293 35 29 – Didem Yaygel
0 (232) 293 32 85 – Tufan Temel
0 (232) 293 91 79 – Zeynep Bilgili
E-posta: anatransfermerkeziyarisma@izmir.bel.tr
Web: anatransfermerkeziyarisma.izmir.bel.tr

Banka Hesap Bilgileri
Vakıflar Bankası İzmir Şubesi 00158007292289040 numaralı bankomat cari hesabı
IBAN: TR64 0001 5001 5800 7292 2890 40

Yarışma şartnamesi ve eklerine, yukarıda yer alan yarışmanın web sayfasından ulaşabilirsiniz.